:: งานน่าเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ::
    ข้อมูลตลาดในเขต อบต.เสม็ด
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง
  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
  บุรีรัมย์เกมส์
  พันธุ์บุรีรัมย์
  บุรีรัมย์ สงกรานต์ เฟสติวัล
  บุรีรัมย์มาราธอน
  งานขึ้นภูเขาไฟกระโดง
  โมโตจีพี ไทยแลนด์
   
:: งานประเพณี ::
    วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ
  ประเพณีขึ้นเขากระโดง
   
:: บุคลากร ::
    กองคลัง
  สำนักปลัด
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
:: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ::
    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
  แผนพัฒนาบุคลากร
  ข้อมูลติดต่อ อบต.เสม็ด
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
  งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ 2563
  กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น
   
:: แผนงาน ::
    คู่มือปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน/ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
  ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
   
::ผู้นำท้องถิ่น::
    ส.อบต.
  ผู้ใหญ่บ้าน
  ฝ่ายบริหาร
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดครั้งแรก

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด รื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 15
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (572,000)
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านโคกใหญ่ มู่ที่ 9 (490,000 บาท)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 17
  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านโคกตูม หมู่ที่ 12
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 7
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 15
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (573,000)
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (493,000)
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านโนนพลอย หมู่ที่ 19
  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านโคกตูม หมู่ที่ 12
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 7
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 17
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านเสม็ด
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสรางลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 19
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่สวนตำบลเสม็ด
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านศิลาทอง
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสรางลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) หมู่ที่ 15
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) หมู่ที่ 14
 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 2
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านศิลาทอง
 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 3
 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 3
 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4,6,14 และ 15
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเย้ยสะแก
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านไทยพัฒนา
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านศิลาทอง
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเขากระโดง
 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่
 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2556
 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

นายธนกร นวลพริ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

นายจำนง ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด