กองการศึกษา

กองการศึกษา

นายโสภณ แบ่งรัมย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

091-8341526

?

?

?

?

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-

นายปยุต เทวอนรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางรัชดา พูนสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายซัว รักษา
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา สุขใส
ครู คศ.1

นางสาวบุศดี อินพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์ รักษา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาดา ชายสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวภัสสรา นพกุล
ผู้ดูแลเด็ก