กองคลัง

นางสาวประดับ  หริรักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-9660459

นางอัมพร วานิชยากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชื่นจิต   ศิริพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา มีสัจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา หงษ์สุุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพัชราภา อธิพรเมธา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสุดา กล่อมใจ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง

นางเพลินพิศ จิตไทย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางราศรี อรุณศิริภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.พิมพ์ชนัญดา ศิริโรจนสกุลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสมพงษ์ อินทรพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์