กองสวัสดิการและสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางรัชดาพรรณ โพธิ์ไข
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

093-3216318

นางสาวนลิน ทองคง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุพัตรา บุญสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชื่นจิต ศิริชาติ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน