กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางภิรมย์รัตน์ เกียรติิธนบดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

089-5856868

นายสกล   เชยรัมย์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน

ว่าง

นางสาวเสาวนีย์ โพธิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวดริญญา บัวใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ