การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
ซึ่งมีนายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม
และมีผู้แทนสมาชิกสภา อบต.เสม็ดบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากชุมชน/หมู่บ้าน
เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด
หารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ?