การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเพื่อมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้
(1) การมอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลนำไปสู่การปฏิบัติ
(2) แนวทางการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3) การนำนโยบาย No Gift Poticy ไปสู่การปฏิบัติ
(4) การให้ความสำคัญในการตั้งจุดให้บริการประชาชน การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป ?