การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดครั้งแรก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10.30น อบต.เสม็ดดำเนินการจัดประชุมสภาครั้งแรก (หลังจากเลือกตั้งนายก+สมาชิก 28พ.ย64) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
โดยนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.เสม็ด ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา
และกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565