ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  โปร่งใส

นำโดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ฝ่ายสภา  และพนักงานส่วนตำบลทุกคน

ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหาร

และการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี

?

Leave a Reply

Your email address will not be published.