ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายก.อบต. และ ส.อบต. ตำบลเสม็ด

วันที่ 11 ตุลาคม  2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดโดยการรับสมัครจะดำเนินการ ระหว่างวันที่  11 – 15 ตุลาคม  2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด