ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

   19   กุมภาพันธ์  2564 อบต.เสม็ด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ..โดยร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าลานพระพระสุภัทรบพิตร รอบๆ เขตห้ามล่าฯ ภูเขาไฟกระโดง และบริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง