สอบราคาจ้างโครงการก่อสรางลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 19