สำนักปลัด

นายจำนง ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
084-4112789

นางสาวมนทกานต์ อำทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
089-8464675

นางรุ่งทิพย์ สครรัมย์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
081-9667972

นางสาวสิริกาญจน์ สมรูป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวสิราภา ไชยโอช
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางบุญจันทร์ วรรณทะมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวณัฐนิชา พันธ์มหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายโกสินทร์ กุลโฮง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสุชาติ นวลพริ้ง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางพัชรินทร์ จิตดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายกวิน นิธิกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นายประพจน์ เรืองประโคน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายณพล พานิชชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายโกษิต คะริบรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน

นายนพดล สิมลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายอัศวเทพ เรืองไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายณัฐวุฒิ พูนสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนำชัย อินพิทักษ์
ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

นายวรวุธ  โกรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสุรินทร์ วิไลรัมย์
ภารโรง

นายวิทยา   สายสว่าง
คนงานทั่วไป

นายรุงนภา นาคี
พนักงานขับรถยนต์