หน่วยตรวจสอบภายใน

นายจำนง   ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

นางสาวสกุลทิพย์    โกยรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน