โครงการปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม ?