โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

?

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

10-16 เมษายน2564

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ