ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

นายประพจน์ เรืองประโคน

ปภ.อบต.เสม็ด พร้อมทีมงาน ป้องกันฯ

ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย