Author Archives: admin

กิจกรรมก่อปราสาททราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ก่อปราสาททราย ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงเมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2565 ในกิจกรรม แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม

การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเพื่อมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้(1) การมอบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลนำไปสู่การปฏิบัติ(2) แนวทางการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(3) การนำนโยบาย No Gift Poticy ไปสู่การปฏิบัติ(4) การให้ความสำคัญในการตั้งจุดให้บริการประชาชน การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป ?

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดซึ่งมีนายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมและมีผู้แทนสมาชิกสภา อบต.เสม็ดบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากชุมชน/หมู่บ้านเป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ดหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ?

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดครั้งแรก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10.30น อบต.เสม็ดดำเนินการจัดประชุมสภาครั้งแรก (หลังจากเลือกตั้งนายก+สมาชิก 28พ.ย64) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดโดยนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.เสม็ด ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภาและกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมมาราธอนประจำปี2565

จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด  จำกัด  บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต  จำกัด  สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย           ในพระบรมราชูปถัมภ์  สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย (AAA) และสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) กำหนดการดำเนินงาน ?บุรีรัมย์  มาราธอน? ประจำปี  2565 (BURIRAM MARATHON 2022) ที่จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่  22  มกราคม  2565 ณ  สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้รับมอบหมายให้ตั้งจุดเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งมาราธอน ตามจุดเชียร์ที่ได้รับมอบหมาย คือ บริเวณหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง และ ปากทางเข้าบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9

ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายก.อบต. และ ส.อบต. ตำบลเสม็ด

วันที่ 11 ตุลาคม  2564 วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดโดยการรับสมัครจะดำเนินการ ระหว่างวันที่  11 – 15 ตุลาคม  2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

สถานที่กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดย นางนิจ แก้วศรีใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นายจำนง ตั้งวงศ์เจริญกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำพนักงานส่วนตำบลเสม็ด ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine) เพื่อให้การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมทายที่กำหนดไว้ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

? โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 10-16 เมษายน2564 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสมัครในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด โดยกองสาธารณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสมัครในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  โปร่งใส นำโดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ฝ่ายสภา  และพนักงานส่วนตำบลทุกคน ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหาร และการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี ?