Category Archives: Uncategorized

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

   19   กุมภาพันธ์  2564 อบต.เสม็ด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ..โดยร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ หน้าลานพระพระสุภัทรบพิตร รอบๆ เขตห้ามล่าฯ ภูเขาไฟกระโดง และบริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

ร่วมกิจกรรม โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

 วันที่  4มี.ค 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เสม็ด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ณ มณฑลทการบกที่26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกัก ในอ่างน้ำและเขื่อนมีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับ มทบ.26

?                     11กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มทบ.26 รวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า                    11 ก.พ.64 เวลา 0900 พ.อ.สันทัด จันทน์มาลา รอง ผบ.มทบ.26 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมืองฯจว.บ.ร. ซึ่งวัดป่าเขาน้อยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงมีพื้นที่บริเวณกว้าง และมีต้นไม้หลายหลากสายพันธุ์ อีกทั้งยังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลัดใบ ทำให้อาจเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในบริเวณวัด และเพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้ไฟป่าไหม้ลุกลามเข้าสถานที่สำคัญของทางวัดมทบ.26 จึงได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา […]

งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2563

? งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563   วันที่ 2-3 ตุลาคม  2563 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนทีองถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนทีองถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2563